Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

No results found.

Uniqlo LIFEWEAR. SIMPLE MADE BETTER

Garderobe

UNIQLO Garderobe

Win een volledige lentegarderobe


Laat een zalige lentebries door je kast waaien: UNIQLO geeft 2 gelukkige winnaars (1 dame + 1 heer) een compleet nieuwe garderobe cadeau van 15 stuks naar keuze! Bij elke aankoop van minimum €50 tussen 26 februari en 24 maart 2018 ontvang je een deelname-voucher met unieke code. Vul simpelweg die code hieronder in en als je onze 2 vragen juist beantwoordt, ga jij niks anders doen dan hoofden draaien deze lente.

Wedstrijdreglement

Doe mee en vul je kast met lentelooks


Geslacht*

Welke technologie met ultrafijne vezels, ontwikkeld door Uniqlo en Toray in Japan, voelt dubbel zo zacht als katoen, neutraliseert geurtjes en voert 2,4x sneller zweet af dan katoen?*

Tip

Voorwaarden*

Nieuwsbrief


Wedstrijdreglement Uniqlo
‘Win een volledige lente-garderobe’

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd, beschrijft het verloop ervan en legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die erop van toepassing zijn.
De deelnemer aanvaardt met zijn deelname aan onze wedstrijd uitdrukkelijk de uitsluitende toepassing van de bepalingen van dit wedstrijdreglement en van elke beslissing die de Organisator dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.
De Organisator verklaart dat deze wedstrijd op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd wordt door Facebook of Instagram, noch geassocieerd is met Facebook of Instagram. 

1. De Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door UNIQLO EUROPE LTD, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kingsway 1, WC2B 6AN Londen, Groot-Brittannië, met als ondernemingsnummer 0561.894.868, hierna genoemd: de “Organisator”.

2. De wedstrijd

2.1. Hoe deelnemen?
Geldig deelnemen aan de wedstrijd gebeurt als volgt:

  1. Doe een aankoop in één van de Belgische UNIQLO-winkels (Antwerpen Meir, Wijnegem Shopping Center en Brussel La Monnaie) ter waarde van minstens vijftig (50) EUR en ontvang een deelnamevoucher met een unieke code. De actie is niet geldig bij een aankoop online in de webshop.
  2. Surf vóór 25 maart 2018 naar de wedstrijdpagina en vul de gevraagde gegevens op het deelnemingsformulier in:
  • Jouw unieke code;
  • Jouw persoonlijke gegevens: naam, voornaam, woonplaats, e-mailadres en geslacht; en
  • De wedstrijdvraag: “Welke technologie met ultrafijne vezels, ontwikkeld door Uniqlo en Toray in Japan, voelt dubbel zo zacht als katoen, neutraliseert geurtjes en voert 2,4x sneller zweet af dan katoen?
  • De schiftingsvraag: “Hoeveel unieke codes zullen tussen 26/02/2018 en 24/03/2018 op de wedstrijdpagina worden ingevuld?”.

Indien de opgegeven contactgegevens niet stroken met de realiteit, kan de Organisator de deelnemer - ook als winnaar - van de wedstrijd uitsluiten.

2.2. Periode
Deze wedstrijd loopt van 26/02/2018 tot en met 24/03/2018. De wedstrijd wordt afgesloten op 24/03/2018 om 23u59. 
Onvolledig of te laat ingevulde deelnemingsformulieren kunnen niet worden geregistreerd en komen niet in aanmerking voor een geldige deelname aan de wedstrijd. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server werd geregistreerd.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen. Dit zonder dat de Organisator daarbij enige compensatie ten opzichte van de deelnemers verschuldigd zou zijn.

2.3. Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor eenieder die een vaste woonplaats heeft in België.
Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelname te weigeren, dan wel een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten wanneer Organisator redelijkerwijs vermoedt dat eenzelfde deelnemer zich schuldig maakt aan meervoudige deelname.
Minderjarigen (d.i. eenieder die op moment van deelname de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft) dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door de Organisator worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige.
Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaats vindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

2.4. Onverenigbaarheden
Worden uitdrukkelijk uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:
de personeelsleden en de bestuurders van de Organisator en haar in het kader van deze wedstrijd gelieerde vennootschappen of verenigingen (“partners”);
elke natuurlijke persoon die werkzaam is bij ondernemingen, instellingen of organisaties die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn of daaraan meewerken;
de gezinsleden van voormelde uitgesloten natuurlijke personen (hieronder worden begrepen: personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, echtgenoten en aanverwanten tot in de tweede graad).

2.5. Uitsluiting van deelnemers
De Organisator kan een deelnemer te allen tijde van deelname aan de wedstrijd uitsluiten indien deze deelnemer niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (2.3), indien deze onder één van de onverenigbaarheden (2.4) valt, of wanneer deze een inbreuk maakt op één van de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement. 
De deelnemer die zich schuldig maakt aan misbruik, misleiding of bedrog zal eveneens worden uitgesloten van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de Organisator. 
De deelnemer die door de Organisator uitgesloten wordt, kan in geen geval als winnaar van de wedstrijd worden aangeduid. De uitgesloten deelnemer zal bijgevolg geen prijs ontvangen vanwege de Organisator. 

3. De prijs

3.1. Wat kan je winnen?
Deelnemers maken kans op een lente-garderobe, uitsluitend bestaande uit vijftien (15) kledingstukken uit de Uniqlo-collectie, dewelke de winnaars zelf mogen samenstellen volgens de vooropgestelde categorieën. De gratis lente-garderobe kan slechts worden samengesteld uit kledingstukken die zich in de huidige stock bevinden van de Uniqlo-winkel waar de winnaar zijn/haar prijs gaat ophalen. De maten van Uniqlo-kledingstukken gaan van XS t.e.m. XL. De totale marktwaarde van de prijzenpot zal in geen geval zeshonderd (600) EUR overschrijden.
De Organisator kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar.

3.2. Hoe kan je prijs winnen?
Enkel geldige deelnemers (cf. art. 2.1) komen in aanmerking voor het winnen van de prijs. Op het einde van de wedstrijd worden maximaal twee (2) winnaars aangeduid, waarvan één (1) vrouw en één (1) man.

De prijs wordt toegekend aan de vrouw en man die het correcte antwoord hebben gegeven op de wedstrijdvraag én die het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst hebben benaderd. Ongeacht de gegeven antwoorden op de schiftingsvraag zal de Organisator in geen geval gehouden zijn twee deelnemers van hetzelfde geslacht (man/vrouw) een prijs toe te kennen.

In geval van een ex aequo wordt door trekking bepaald wie uiteindelijk de prijs wint.

De uitslag van de wedstrijd is onherroepelijk en bindend en kan niet worden aangevochten. De hoofdprijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is niet overdraagbaar, tenzij Organisator hiertoe schriftelijk toestemt. De hoofdprijs is ondeelbaar en wordt aanvaard zoals deze door de Organisator wordt toegekend.

3.3 Wanneer worden de winnaars van de prijs bekendgemaakt?
De winnaars van de prijs worden bekendgemaakt binnen de vijf (5) werkdagen na afloop van de wedstrijd.
De winnaars worden gecontacteerd per e-mail. Zij zullen hun prijs binnen de drie (3) weken na ontvangst van deze e-mail komen ophalen in één van de Belgische UNIQLO-winkels, tenzij anders overeengekomen met de Organisator. Bij ophaling zorgt de winnaar ervoor dat hij zich zorgvuldig en afdoende identificeert (d.m.v. identiteitskaart).
De winnaar die zijn/haar prijs niet binnen de voorziene termijn komt ophalen, wordt verondersteld afstand te doen van zijn/haar prijs

4. Persoonsgegevens

De Organisator hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers.
De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Privacywet’) en anderzijds de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AVG’ of ‘GDPR’).
Door deelname aan de wedstrijd bevestigt iedere deelnemer zijn kennisname van deze garanties en zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van onze wedstrijd en zullen nadien niet gebruikt worden voor de verspreiding van (niet-) commerciële informatie door Organisator. Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Dit laatste behoudens de gevallen waar nodig voor de uitvoering van dit wedstrijdreglement, zoals de beperkte doorgifte noodzakelijk voor de prijsuitdeling bij wedstrijdwinst.
Na afloop van de wedstrijd zal Organisator de winnaars op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij deelname zijn toestemming tot publicatie en gebruik van zijn/haar naam in geval van wedstrijdwinst. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.
De persoonsgegevens van de deelnemers zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.
U kan uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan de Organisator op bovenvermeld adres met een kopie van uw identiteitskaart. Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door de Organisator per e-mail op de hoogte gehouden te worden van diens activiteiten (bijv. via een nieuwsbrief).

5. Aansprakelijkheid

De Organisator spant zich in om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de website te garanderen. Toch kan de Organisator hierover geen absolute garanties bieden en moet men deze inspanningen als een middelenverbintenis beschouwen. Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat de Organisator geen aansprakelijkheid draagt voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. De Organisator heeft het recht om de toegang tot de wedstrijdpagina te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdend met de wedstrijd. Meer specifiek zijn de Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdend met de door haar uitgekeerde prijzen; voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdend met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, het niet-ontvangen of onvolledig ontvangen van prijzen door derde partijen, et cetera.

6. Algemene bepalingen

Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. De Organisator zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.
Dit wedstrijdreglement wordt bekendgemaakt op de website van Uniqlo, zoals vermeld in art. 2.1 van dit reglement, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van de Organisator in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.
Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan de Organisator op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna de Organisator contact met u zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement wordt beheerst door het Belgisch recht.
Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan de Organisator. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Brussel.